Deelnemersvoorwaarden

Kunstenaars met een beroepspraktijk kunnen zich aanmelden tot 1 april voorafgaand aan het volgende Kunstmomentjaar, door het aanmeldformulier en de bijlagen (volgens de vermelde specificaties) in te sturen. Aanmeldingen ontvangen na 1 april komen op een reservelijst.

Kosten:

De kosten voor deelname bedragen € 50,- (excl. BTW). Dit bedrag geeft de kunstenaar recht op vermelding in de full color catalogus en op de website van Kunstmoment Diepenheim. Daarnaast wordt er voor de deelnemende kunstenaars, locaties en vrijwilligers een medewerkersavond georganiseerd incl. een maaltijd en consumptie.

Verkooppercentage:

Bij verkoop is 10% van de verkoopprijs verschuldigd aan de organisatie van Kunstmoment Diepenheim. Galeries hanteren eigen voorwaarden.

Onkostenvergoeding groot ruimtelijk werk:

Als de financiën het toelaten kan, in bijzondere gevallen, op aanvraag een transport- of opbouwvergoeding worden verstrekt voor groot ruimtelijk werk/installaties. Inschrijfgeld wordt hierdoor ruimschoots gecompenseerd.

Frequentie deelname:

Gastexposanten verplichten zich tijdens de twee opeenvolgende jaren na het jaar van deelname, niet te exposeren bij Kunstmoment Diepenheim. Het derde jaar na deelname bent u weer van harte welkom om in te schrijven met nieuw werk. Voor (groot) ruimtelijk werk kan een uitzondering worden gemaakt.

Afbeeldingen:

Ingezonden afbeeldingen mogen bij deelname aan het evenement, door Kunstmoment Diepenheim rechtenvrij worden gebruikt voor de publiciteit van het evenement. De bij aanmelding ingezonden afbeeldingen worden gebruikt voor de website en de catalogus. Het is niet mogelijk hiervoor in een later stadium nog afbeeldingen in te zenden.

Afbeeldingen dienen te voldoen aan de volgende specificaties:

  • Een resolutie van 300 DPI.
  • Minimum formaat van 10 x 10 cm.
  • Foto’s moeten gerelateerd zijn aan het voor de tentoonstelling in te zenden werk.

Locatie:

Een locatie wordt u toegewezen door de kunstcommissie of galeriehouder. Het is niet toegestaan buiten de organisatie om te exposeren/een locatie te zoeken.

Verzekering:

De organisatie is WA-verzekerd en er is een cascoverzekering voor de kunstwerken. Tijdens het verblijf op het/de risicoadres(sen) biedt deze verzekering uitsluitend dekking tegen brand, ontploffing op de voorwaarden van de Nederlandse Beurs Brandpolis, en diefstal mits gepleegd door iemand die het gebouw is binnengedrongen door middel van braak, alsmede tegen kortsluiting en storm (windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde). Molest is uitgesloten. Kunstwerken buiten of in niet afgesloten ruimtes zijn niet verzekerd.

Aansprakelijkheid:

De locatiehouders zijn verantwoordelijk voor de eigen locatie en het daar getoonde werk. Deelname aan Kunstmoment Diepenheim geschiedt geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

Inrichten van de expositie:

Gebeurt altijd in de week voor Kunstmoment in overleg met locatiehouder en/ of contactpersoon van de kunstcommissie. De kunstcommissie geeft waar mogelijk advies en heeft bij onzekerheden het laatste en beslissende woord. De bedoeling is om samen met de andere exposanten en met respect voor elkaars werk, er een mooie en evenwichtige tentoonstelling van te maken. Hierbij speelt het bekende motto ‘Less is more’ een belangrijke rol. Deelnemers zorgen zoveel mogelijk zelf voor ophangmaterialen, sokkels, etc. De organisatie kan, waar nodig, in beperkte mate assisteren. Het is aan te raden vroegtijdig een afspraak te maken om – indien gewenst – de toegewezen locatie te bekijken om te kunnen overleggen over de (on)mogelijkheden. In de praktijk blijkt voor veel problemen een oplossing te bestaan. De expositie dient uiterlijk donderdag 8 oktober te zijn ingericht. Ophalen van het werk kan na afloop van het evenement in overleg met de organisatie/locatiehouder.

Aanwezigheid van de kunstenaar:

Voor enkele (nieuwe) locaties zoeken we kunstenaars/ exposanten die de hele periode aanwezig kunnen zijn en/ of hiervoor zelf mensen kunnen regelen. Het is daarom van belang op het formulier goed aan te geven of men al dan niet aanwezig kan zijn tijdens de expositieperiode.

Algemene informatie:

Kunstmoment Diepenheim vindt in 2020 plaats van vrijdag 9 t/m zondag 18 oktober. De organisatie is in handen van Stichting Kunstmoment Diepenheim.

Deelnemende kunstenaars kunnen zich laten inspireren door het thema van dit jaar: ‘MONUMENTTAAL’!

De locaties zijn galeries, ateliers, horeca, winkels, bedrijven, particuliere locaties in historische gebouwen.

De organisatie draagt zorg voor publiciteit in de vorm van persberichten, flyers, website en een uitgebreide catalogus.

Er is een officieel openingsmoment op de donderdagavond voorafgaand aan de eerste dag van het evenement.

Na 1 april maakt de kunstcommissie een selectie uit de aanmeldingen, waarna ze vervolgens op zoek gaat naar een voor het werk geschikte locatie.

Uiterlijk 1 juni ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld bericht over de mogelijke deelname.